Tyee PTSA

2021-22 PTSA Board & Chairs

Position Name
President 
Yueqin Wang* & Wayne S. Lang*
Co-VPs of Ways & Means 
Xiaohong(Sherry) Fan*
VP of Programs 
Sheng Xu* & Sandy Zhang*
Co-VPs of Communications  Heather Hsia* & Vicki (Jiajia) Zhao*
Co-Treasurers 
Angela Qu* & Anh Phan*
Secretary 
Ning Weng*
Advocacy Chair Iris Huang*
Membership Chair Eunjeong choi*
Board-at-Large Members Catherine Parker* & James Burke*
Grants Chair Jian Zhang*
Walk About Program Chair Heather Hsia*
Reflections Chair Ju Xing & Qian Geng
BSF Ambassador  OPRN
Spiritwear Chair Hui He
Staff Appreciation Co-Chairs

Jackie Gao & Jenny Chen

Outreach (Family & Community Engagement) Chair OPEN
Volunteer Coordinator OPEN
Student Socials Co-Chairs
OPEN
Musical Co-Chairs Open
Book Fair Chair Le Wang
Awards Chair OPEN
Directory Chair Yanbing Wang
Competition Math Club Co-Chairs Qing Ye 
Python Bytes Club Chair Reji Dasan 
Robotics Club Co-Chairs Fan Cen
Science Bowl Co-Chairs Liping Ke & Jie Yang
Programming Competition Club Co-Chairs Jason Hu & Kelly An
Debate & Specking Club Chair Li Li
Finance Club Chair Sherry Fan*/Jennifer Lee
Cooking Club Chair Lily Yin
8th Grade Party Chair OPEN
Spelling Bee Chair Lakshmi Raju
Teacher Representative James Burke

 * signifies Board members

%% pending fall General Member elections

 To contact Tyee PTSA, click Contact Us in the left navigation.